Lejebetingelser

Lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Vesterhavsbo, 6960 Hvide sande

1. Indgåelse af lejeaftalen

1.1. Bestillingen skal ske skriftligt, enten pr. post eller mail. Ejeren sender efter modtagelse af bestillingen en skriftlig bekræftelse pr. post eller mail. Når lejeren har fået en bekræftelse på bestillingen, er denne bindende for begge parter.

1.2. Ved ankomst til feriestedet får lejer udleveret nøglen til feriehuset. Lejer skal sende en sms eller mail til ejer med målerstanden på EL ved ankomst og afrejse. Målertavlen findes på husets vestgavl.

1.3. Til sikkerhed for lejers forpligtelser med hensyn til nøgleaflevering, betaling af forbrugsafhængige omkostninger såsom el-forbrug, varme, vand samt skadeserstatning ved beskadigelser eller til dækning af ikke gennemført eller mangelfuld slutrengøring, opkræves lejer ved nøgleudlevering et depositum på DKK 800,00.

2. Betaling

2.1. Ved lejeaftalens indgåelse fremsender ejeren bekræftelsen. Samtidig hermed forfalder 25% af lejen til betaling enten kontant eller indsættes på konto senest 10 dage efter bestilling. Konto nummer oplyses af ejeren i lejetilbuddet.

2.2. Det resterende lejebeløb skal være ejeren i hænde senest 4 uger før indflytningsdagen.

2.3. Ved bestilling senere end 40 dage før et lejemåls påbegyndelse forfalder det fulde lejebeløb omgående.

2.4. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan ejeren uden varsel annullere lejeaftalen. Lejer har intet krav på opfyldelse af lejeaftalen, og feriehusejeren har ingen forpligtelse til at opfylde lejeaftalen. Ejeren betragter manglende betaling som misligholdelse, som henhørende under lejebetingelsernes punkt 4, med betalingsfristdatoen som skæringsdato.

3. Sommerhuset

3.1. Det af lejeren lejede sommerhus og løsøre tilhører ejeren.

3.3. Feriehuset må maksimalt bebos af 6 personer. Det er tilladt at medtage børn under 3 år udover tilladte personantal. Ved overbelægning har feriehusejeren ret til at afvise det overskydende antal personer.

3.4. Lejemålet starter normalt lørdag og indflytning kan tidligst finde sted efter kl. 15.00.

3.5. Opstilling af telte, campingvogne o.lign. på grunden er ikke tilladt.

3.6. Rengøring af feriehuset er lejers ansvar. Ved udflytning skal feriehuset samt inventar rengøres grundigt.

3.7. Slutrengøring kan mod betaling kr. 600 eventuelt bestilles hos ejeren, dog skal feriehuset efterlades i ryddelig stand og opvask skal gennemføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand. Ligeledes skal husets grills og brændeovn rengøres af lejer før afrejse.

3.8. Ved lejemålets afslutning skal lejer forlade feriehuset senest kl. 10.00.

3.9. El-forbrug, forbrug af varme og el er ekstraomkostninger og skal efter feriehusopholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering.

3.10. Ved ankomst til sommerhuset i sommerperioden skal lejeren selv slå strømmen til og skrue op for varme og vandvarmer. Nærmere anvisninger og andre praktiske informationer sendes til lejer, når første rate af lejen er betalt.

3.11. Et eventuelt overskydende beløb fra depositummet vil blive overført til lejerens bankkonto eller pr. mobilbetaling. Tilbagebetalingen vil ske, når udlejer modtager en sms eller mail på målerstanden og udlejer har tjekket sommerhuset. Såfremt udlejer ikke har modtaget målerstanden senest 7 dage efter lejerens afrejse, bortfalder lejerens ret til at få et eventuelt overskydende beløb tilbagebetalt.

3.12. Huset udlejes ikke til ungdomsgrupper eller personer under 25 år.

3.13. Det er ikke tilladt at ryge i huset.

3.14. Efterladenskaber fra medbragte kæledyr skal fjernes senest ved hjemrejse

3.15. Følgende effekter skal selv medbringes af lejer: Sengelinned (d.v.s. lagner, dynebetræk, hovedpudebetræk), viskestykker, karklude, håndklæder.

4. Lejers afbestilling af lejeaftalen

Før feriehusopholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt eller pr. E-mail til ejeren afbestille lejeaftalen. Afbestillingen er først gældende, når den er ejeren i hænde og denne har kvitteret for opsigelsen af lejemålet pr. mail eller post.

Følgende gebyrer vil blive opkrævet og normalt dække ejerens udgifter og erstatningskrav:

4.1. Indtil 90 dage før lejemålets påbegyndelse: 15% af totallejen, dog mindst DKK 500,00.

4.2. Fra 60-31 dage før lejemålets påbegyndelse: 50% af totallejen, dog mindst DKK 1000,00.

4.3. Fra 31-1 dag før lejemålets påbegyndelse: 80% af totallejen, dog mindst DKK 1500,00.

4.4. På ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100% af totallejen.

5. Ejerens annullering af aftalen

Ejeren kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:

5.1. Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter feriehuset eller groft forsømmer sine forpligtelser, så kan ejeren med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen. Ejeren bevarer sin ret til yderligere erstatning udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv.

5.2. Hvis feriehuset ikke er klart til indflytning fordi feriehusejeren af uforudsete grunde (f.eks. bygningsskader) ikke kan overholde den indgåede aftale. I så fald modtager lejer det allerede indbetalte lejebeløb tilbage.

5.3. Såfremt lejer ikke overholder betalingsbetingelserne og betalingsfristerne er ejeren berettiget til at annullere lejeaftalen. Ved ejerens annullering som følge af manglende betaling gælder afbestillingsreglerne jf. pkt. 4.

6. Afhjælpning ved mangler

6.1. Ejeren ønsker alle kunder et behageligt feriehusophold. Såfremt der skulle opstå mangler eller fejl, så undgå at få ødelagt ferieglæden ved småfejl og mangler. Underret i stedet ejeren straks, således at han kan foretage de nødvendige handlinger for at få bragt tingene i orden hurtigst muligt.

6.2. Ved eventuelle mangler har lejer mulighed for at kræve afhjælpning overfor husejeren eller dennes repræsentant, med mindre dette vil påføre ejeren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Tilbyder husejeren eller dennes repræsentant at afhjælpe manglen, kan lejer ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for lejer. Mangler kan kun anerkendes, hvis de anmeldes overfor ejeren straks og senest 2 dage fra lejemålets påbegyndelse. Mangler, der anmeldes senere eller efter hjemrejsen kan ikke anerkendes.

7. Force majeure

7.1 Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve sommerhuset (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom udlejer ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud etc.).

7.2 Endvidere kan udlejer ikke gøres ansvarlig for skadedyr (myre, hvepse, fluer, mus, ørentvister m.v. ) i eller ved feriehuset. Herudover kan Udlejer med omgående virkning opsige lejekontrakten i tilfælde af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer o.l.) såvel som ved evt. tvangsauktion eller salg af ferieboligen.

Ejerens adresse:

Bjarne Lund Christensen

Enevej 11

7200 Grindsted

mob: 27599038 / 20343666

E-mail: vesterhavsbo@live.dk